Psykometri och big-five teorin om olika personlighetstyper

0

Femfaktorteorin, eller Big-Five-teorin, är inom psykologin en personlighetsteori som har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljbara, universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende. Femfaktorteorin särskiljer fem faktorer som styr dessa drag, som man studerar och som man menar är centrala för personligheten.

Teorin utvecklades ur traitteorin av bland annat Gordon Allport, Hans Eysenck och Raymond Cattell. Teorin används ofta när man konstruerar personlighetstest, och är i det sammanhanget ovanlig i den meningen att det finns visst empiriskt stöd för teorin.

Allport gjorde skillnad på tre olika typer av personlighetsdrag, cardinal traits (huvudsakliga drag), central traits (centrala drag) och secondary dispositions (sekundär läggning). ”Cardinal traits” är de mest genomgripande och utmärkande dragen i en personlighet.

Allport menade att de flesta människor har få sådana drag eller inga alls. ”Central traits” är inte lika genomgående i alla situationer som ”cardinal traits”. ”Secondary traits” är de minst konsekventa och generaliserbara dragen som finns hos personer.

Startup Diversity Teamwork Business Brainstorming Meeting Concept
Startup Diversity Teamwork Brainstorming Business Meeting Concept

Metoden användes i Trump kampanjen och Brexit kampanjen

Cambridge Analytica är ett big data-företag som är specilaiserat på psykometri och personlighetstyper och skapa kampanjer utifrån personlighetstyperna.

Enligt deras hemsida delar de upp personligheter efter OCEAN personlighetstyper

  • Openess (öppna som föredrar nya erfarenheter)
  • Conscientiousness (samvetsgrannhet och om de föredrar planer)
  • Extraversion (Energi och de som spenderar tid med andra och söker stimulans)
  • Neuroticism (emotionellt instabila och oroliga).
Share.

About Author

Jag är en digital marknadsförare som jobbat med webben sedan 1994 då jag var med och satte upp de första webbplatserna i Sverige. Jag har specialistkompetens inom sökmotoroptimering och digitala KPI:er.

Kommentarer är stängda